Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj.
Ok, rozumiem

Zarządzaj swoim kontem

Zarejestruj urządzenie

Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

§ 1

Definicje

1) Program – Program organizowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie pod nazwą „Samsung GUARD Platinum” umożliwiający skorzystanie przez Uczestnika z dodatkowych usług świadczonych przez Organizatora w związku z zakupem Produktów; zakres i zasady świadczenia usług, w tym zasady płatności, zostały opisane w kolejnych załącznikach do Regulaminu dotyczących zasad korzystania przez Uczestnika z poszczególnych pakietów; warunki udzielenia standardowej gwarancji stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) Uczestnik – przedsiębiorca z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (np. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, lub podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), który dokonał zakupu Produktów oraz skutecznie przystąpił do Programu w szczególności poprzez poprawne wypełnienie Formularza Przystąpienia do Programu;
3) Organizator / SamsungSamsung  Electronics Polska sp. z o.o., z o.o. zsiedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, wpisany do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziałGospodarczy, pod numerem KRS 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52759 500 złotych, NIP 526-10-44-039;

4) Samsung – Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52 759 500 złotych, NIP 526-10-44-039;

5) Produkt – wybrane modele urządzeń mobilnych (telefony i tablety), oznaczonych znakiem towarowym Samsung, wprowadzane do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zakupione przez Uczestnika za pośrednictwem Operatora; lista Produktów objętych usługami rozszerzonej gwarancji jest zawarta w kolejnych załącznikach do Regulaminu, dotyczących zasad korzystania przez Uczestnika z poszczególnych pakietów;

6) Autoryzowany Punkt Serwisowy – serwis autoryzowany upoważniony do napraw gwarancyjnych Produktów; lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

7) Formularz Przystąpienia do Programu/Formularz - serwis autoryzowany upoważniony do napraw gwarancyjnych Produktów; lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

8) Operator – operator telekomunikacyjny współpracujący z Samsung na podstawie odrębnej umowy handlowej w zakresie dystrybucji Produktów; na potrzeby Regulaminu Operator oznacza również spółki powiązane kapitałowo z ww. operatorami, świadczące usługi w charakterze dostawców usług telekomunikacyjnych; Lista Operatorów, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;

9) Dane Osobowe – przekazany przez Uczestników zbiór danych osobowych osób fizycznych przez nich wskazanych w związku i na potrzeby uczestnictwa Uczestnika w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Przystąpienia do Programu, które są przetwarzane przez Organizatora i/lub podmiot lub osobę, której Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
10) Regulamin - niniejszy regulamin, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie, w szczególności zasady korzystania z pakietów usług rozszerzonej gwarancji;

11) Strona - www.guard.samsung.pl/platinum oraz strona do logowania: www.gp.sklepsamsung.pl. § 2

Postanowienia ogólne

1) Program wchodzi w życie z dniem 1.10.2015.
2) Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Programie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
3) Program działa na terenie RP.
4) Wszelkie informacje pozyskane w związku z Programem zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów w nim przewidzianych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą mogły być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu.
§ 3

Zasady rejestracji i uczestnictwa w Programie

1) Warunkiem nabycia przez Uczestnika prawa do uczestnictwa w Programie jest:
- dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Przystąpienia do Programu , w szczególności podanie:


  • Nazwy podmiotu
  • Adresu siedziby
  • Numeru NIP
  • Danych osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, email)
  • Numeru/-ów IMEI Produktu/-ów
  • Daty zakupu Produktu/-ów / daty wystawienia faktury
  • Skanu dowodu zakupu Produktu/-ów

- otrzymanie od Organizatora w formie mailowej – na podany w Formularzu adres do korespondencji – potwierdzenia dokonania skutecznej rejestracji Produktów.

2) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji danych podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Formularza. W przypadku podania przez Uczestnika danych niepełnych, niekompletnych lub niezgodnych z prawdą, Organizator zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, a w przypadku braku takiej możliwości, do odmowy rejestracji udziału Uczestnika w Programie.

3) Uczestnik nabywa prawo do uczestnictwa w Programie od momentu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

4) Wraz z przystąpieniem do Programu, Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z oferowanych przez Organizatora pakietów usług rozszerzonej gwarancji (w zakresie, na zasadach oraz warunkach płatności opisanych odpowiednio w załącznikach do Regulaminu), w odniesieniu do Produktów zakupionych po wejściu w życie Programu, oraz pod warunkiem zaistnienia przesłanek objęcia standardową gwarancją, o której mowa w Załączniku nr 1.

5) W przypadku zmiany danych podanych na Formularzu Przystąpienia do Programu Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji danych za pośrednictwem Strony.§ 4

Dane osobowe

1) Uczestnik w celu wzięcia udziału w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1) § 3 powyżej przez Administratora danych osobowych, którym jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-674 Warszawa, ul. Postępu 14.

2) Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
3) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu oraz zgodnie z zakresem zgód udzielonych przez Uczestników.
4) Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie zakres danych wskazanych przez Uczestnika w Formularzu.
5) Uczestnik może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych dla celów handlowych i marketingowych Organizatora realizowanych po zakończeniu Programu. Udzielenie zgody jest dobrowolne.
6) Uczestnik oświadcza, że wie o prawie dostępu do przekazanych danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz prawie do żądania ich usunięcia, a także o dobrowolności ich podania.

§ 5

Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Programem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Operatora:

Dział Reklamacji 
Samsung Electronics Polska sp. z o.o.,
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
z dopiskiem: „Samsung GUARD Platinum ”,
lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego umieszczonego na Stronie.


2) Reklamacja powinna zawierać dane: nazwę firmy i adres siedziby Uczestnika, jego adres korespondencyjny (lub adres email), dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji w sprawach związanych z realizacją lub obsługą Programu oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.


3) Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

4) Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.§ 6

Postanowienia końcowe

1) Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

2) Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym poprzez rozszerzenie zakresu Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 2-dniowym wyprzedzeniem na Stronie oraz w siedzibie Organizatora, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie listy Produktów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych w związku z przystąpieniem do Programu.

5) W przypadku wymiany korespondencji związanej z realizacją i obsługą Programu, o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Regulaminu.

6) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7) Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia uczestnictwa w Programie na osoby trzecie.

8) Organizator nie przewiduje możliwości zamiany świadczenia w Programie na jego ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenia.

9) Wszelkie spory wynikłe z tytułu obsługi i realizacji Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.