Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Dowiedz się więcej tutaj

Ok, rozumiem

Zarządzaj swoim kontem

Zarejestruj urządzenie

Zmiana Regulaminu programu „Samsung GUARD Platinum”

Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

§1

Na podstawie § 6 pkt 3 Regulaminu programu „Samsung GUARD Platinum”, Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do  rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 PLN, NIP 526-10-44-039, REGON  011612810, zmienia Regulamin korzystania z Employee Purchase Program, w ten sposób, że:

1) § 1 pkt 9 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Dane Osobowe – przekazany przez Uczestników zbiór danych osobowych osób fizycznych przez nich wskazanych w związku i na potrzeby uczestnictwa Uczestnika w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Przystąpienia do Programu, które są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

2) § 2 pkt 4 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

Wszelkie informacje pozyskane w związku z Programem zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów w nim przewidzianych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegają ochronie stosownie do postanowień RODO i będą mogły być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu.

3) § 4 uzyskuje w całości nowe, następujące brzmienie:

 

Dane osobowe

1. Informacje ogólne 

1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).

1.2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z obsługą Programu, rejestracją Uczestnika w Programie oraz korzystaniem przez Uczestnika z usług oferowanych w ramach Programu (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

1.3. Samsung może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Samsung. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.4. W ramach działalności marketingowej Samsung może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

1.5. Samsung może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Uczestników, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Samsung może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.

1.6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. Obowiązek podania danych osobowych Samsung

2.1. Brak podania przez Uczestników wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Programu oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Uczestników.

2.2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji usług świadczonych na rzecz Uczestnika w związku z przystąpieniem do Programu, w tym Operatorom i Autoryzowanym Punktom Serwisowym;

b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;

c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung; aktualna lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w regulaminie Programu;

d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

 4.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi w ramach korzystania przez Uczestników z Programu.

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

5.1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestników. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung.

5.2. Profilowanie oraz przesyłanie spersonalizowanych usług/ofert będzie realizowane wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Uczestnika.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung, o którym mowa w pkt II powyżej.

6.2. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.samsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.


§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu korzystania z Regulaminu programu „Samsung GUARD Platinum”pozostają bez zmian.


§3

1) Zmiana Regulaminu programu „Samsung GUARD Platinum” dostępna jest na stronie internetowej gp.sklepsamsung.pl.

2) Zmiana Regulaminu programu „Samsung GUARD Platinum” obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Jednolity tekst Regulaminu programu „Samsung GUARD Platinum” stanowi załącznik do niniejszej zmiany.Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

§ 1

Definicje

1) Program – Program organizowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie pod nazwą „Samsung GUARD Platinum” umożliwiający skorzystanie przez Uczestnika z dodatkowych usług świadczonych przez Organizatora w związku z zakupem Produktów; zakres i zasady świadczenia usług, w tym zasady płatności, zostały opisane w kolejnych załącznikach do Regulaminu dotyczących zasad korzystania przez Uczestnika z poszczególnych pakietów; warunki udzielenia standardowej gwarancji stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) Uczestnik – przedsiębiorca z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (np. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, lub podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), który dokonał zakupu Produktów oraz skutecznie przystąpił do Programu w szczególności poprzez poprawne wypełnienie Formularza Przystąpienia do Programu;

3) Organizator / Samsung – Samsung Electronics Polska sp. z o.o., z o.o. zsiedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziałGospodarczy, pod numerem KRS 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52759 500 złotych, NIP 526-10-44-039;

4) Samsung – Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52 759 500 złotych, NIP 526-10-44-039;

5) Produkt – wybrane modele urządzeń mobilnych (telefony i tablety), oznaczonych znakiem towarowym Samsung, wprowadzane do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zakupione przez Uczestnika za pośrednictwem Operatora; lista Produktów objętych usługami rozszerzonej gwarancji jest zawarta w kolejnych załącznikach do Regulaminu, dotyczących zasad korzystania przez Uczestnika z poszczególnych pakietów;

6) Autoryzowany Punkt Serwisowy – serwis autoryzowany upoważniony do napraw gwarancyjnych Produktów; lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

7) Formularz Przystąpienia do Programu/Formularz - serwis autoryzowany upoważniony do napraw gwarancyjnych Produktów; lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

8) Operator – operator telekomunikacyjny współpracujący z Samsung na podstawie odrębnej umowy handlowej w zakresie dystrybucji Produktów; na potrzeby Regulaminu Operator oznacza również spółki powiązane kapitałowo z ww. operatorami, świadczące usługi w charakterze dostawców usług telekomunikacyjnych; Lista Operatorów, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;

9) Dane Osobowe – przekazany przez Uczestników zbiór danych osobowych osób fizycznych przez nich wskazanych w związku i na potrzeby uczestnictwa Uczestnika w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Przystąpienia do Programu, które są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).;

10) Regulamin - niniejszy regulamin, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie, w szczególności zasady korzystania z pakietów usług rozszerzonej gwarancji;

11) Strona - www.guard.samsung.pl/platinum oraz strona do logowania: www.gp.sklepsamsung.pl.


§ 2

Postanowienia ogólne

1) Program wchodzi w życie z dniem 1.10.2015.
2) Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Programie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
3) Program działa na terenie RP.
4) Wszelkie informacje pozyskane w związku z Programem zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów w nim przewidzianych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegają ochronie stosownie do postanowień RODO i będą mogły być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu.


§ 3

Zasady rejestracji i uczestnictwa w Programie

1) Warunkiem nabycia przez Uczestnika prawa do uczestnictwa w Programie jest:
- dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Przystąpienia do Programu , w szczególności podanie:

Nazwy podmiotu

Adresu siedziby

Numeru NIP

Danych osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, email)

Numeru/-ów IMEI Produktu/-ów

Daty zakupu Produktu/-ów / daty wystawienia faktury

Skanu dowodu zakupu Produktu/-ów

- otrzymanie od Organizatora w formie mailowej – na podany w Formularzu adres do korespondencji – potwierdzenia dokonania skutecznej rejestracji Produktów.

2) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji danych podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Formularza. W przypadku podania przez Uczestnika danych niepełnych, niekompletnych lub niezgodnych z prawdą, Organizator zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, a w przypadku braku takiej możliwości, do odmowy rejestracji udziału Uczestnika w Programie.

3) Uczestnik nabywa prawo do uczestnictwa w Programie od momentu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

4) Wraz z przystąpieniem do Programu, Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z oferowanych przez Organizatora pakietów usług rozszerzonej gwarancji (w zakresie, na zasadach oraz warunkach płatności opisanych odpowiednio w załącznikach do Regulaminu), w odniesieniu do Produktów zakupionych po wejściu w życie Programu, oraz pod warunkiem zaistnienia przesłanek objęcia standardową gwarancją, o której mowa w Załączniku nr 1.

5) W przypadku zmiany danych podanych na Formularzu Przystąpienia do Programu Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji danych za pośrednictwem Strony.


§ 4

Dane osobowe

1. Informacje ogólne 

1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).

1.2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z obsługą Programu, rejestracją Uczestnika w Programie oraz korzystaniem przez Uczestnika z usług oferowanych w ramach Programu (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

1.3. Samsung może wykorzystywać dane osobowe Uczestników w celach marketingowych polegających na promocji towarów i usług oraz produktów i usług partnerów biznesowych Samsung. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.4. W ramach działalności marketingowej Samsung może wysyłać Uczestnikom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

1.5. Samsung może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili Uczestników, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach Platformy. Na podstawie stworzonych profili Samsung może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o towarach i usługach.

1.6. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. Obowiązek podania danych osobowych Samsung

2.1. Brak podania przez Uczestników wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Programu oraz świadczenia przez Samsung usług na rzecz Uczestników.

2.2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji usług świadczonych na rzecz Uczestnika w związku z przystąpieniem do Programu, w tym Operatorom i Autoryzowanym Punktom Serwisowym;

b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;

c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung; aktualna lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w regulaminie Programu;

d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi w ramach korzystania przez Uczestników z Programu.

4.2. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

5.1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestników. Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług świadczonych przez Samsung.

5.2. Profilowanie oraz przesyłanie spersonalizowanych usług/ofert będzie realizowane wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Uczestnika.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Samsung, o którym mowa w pkt II powyżej.

6.2. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na gp.sklepsamsung.pl zgodnie z dostępną instrukcją.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać dane osobowe Uczestników do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.


§ 5

Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Programem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Operatora:

Dział Reklamacji 
Samsung Electronics Polska sp. z o.o.,
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
z dopiskiem: „Samsung GUARD Platinum ”,
lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego umieszczonego na Stronie.

2) Reklamacja powinna zawierać dane: nazwę firmy i adres siedziby Uczestnika, jego adres korespondencyjny (lub adres email), dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji w sprawach związanych z realizacją lub obsługą Programu oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.3) Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

4) Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

§ 6

Postanowienia końcowe

1) Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

2) Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym poprzez rozszerzenie zakresu Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 2-dniowym wyprzedzeniem na Stronie oraz w siedzibie Organizatora, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie listy Produktów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych w związku z przystąpieniem do Programu.

5) W przypadku wymiany korespondencji związanej z realizacją i obsługą Programu, o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Regulaminu.

6) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7) Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia uczestnictwa w Programie na osoby trzecie.

8) Organizator nie przewiduje możliwości zamiany świadczenia w Programie na jego ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenia.

9) Wszelkie spory wynikłe z tytułu obsługi i realizacji Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.