Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Dowiedz się więcej tutaj

Ok, rozumiem

Zarządzaj swoim kontem

Zarejestruj urządzenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. (dalej: „Samsung”) informuje o zasadach oraz przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

Jeśli masz pytania odnośnie do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Samsung, a także przysługujących Ci uprawnieniach, prosimy o kontakt na adres dane.osobowe@samsung.com.


I. Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Samsung przetwarza Twoje dane osobowe w związku z obsługą Programu, rejestracją w Programie oraz korzystaniem z usług oferowanych w ramach Programu (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług. W ramach marketingu możemy również zachęcać Cię do zapoznania się z ofertą naszych partnerów biznesowych.

W ramach naszej działalności marketingowej wysyłamy naszym Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach (newsletter).

Podkreślamy, że otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty czy promocje czy newsletter, ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe w ramach funkcjonalności Konta Klienta lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili klientów, opartych m.in. na ich zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach korzystania z usług. Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,

b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.

W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III. Obowiązek podania danych osobowych Samsung

Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych, stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Samsung usług na Twoją rzecz.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji usług świadczonych w związku z przystąpieniem do Programu, w tym Operatorom i Autoryzowanym Punktom Serwisowym;

b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;

c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom biznesowym Samsung; aktualna lista podmiotów współpracujących zamieszczona jest w regulaminie Programu;

d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi w ramach korzystania przez Uczestników z Programu.

Po upływie powyższego okresu Twoje dane mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu  w celu przygotowywania i przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do Twoich potrzeb. Oferty  opracowywane są na podstawie Twojej aktywności w ramach usług świadczonych przez Samsung. Spersonalizowane oferty przesyłane Ci będą wyłącznie jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Samsung zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Masz możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na gp.sklepsamsung.pl, zgodnie z dostępną instrukcją.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Samsung może przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów spoza EOG, w tym w szczególności podmiotów z grupy Samsung, w zakresie w jakim uwarunkowane jest to wewnętrznymi zasadami korporacyjnymi Samsung. Samsung gwarantuje, że przekazanie Twoich danych odbywa się na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO.