Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików. Dowiedz się więcej tutaj

Ok, rozumiem

Zarządzaj swoim kontem

Zarejestruj urządzenie

Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

Regulamin programu „Samsung GUARD Platinum”

§ 1

Definicje

1) Program – Program organizowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie pod nazwą „Samsung GUARD Platinum” umożliwiający skorzystanie przez Uczestnika z dodatkowych usług świadczonych przez Organizatora w związku z zakupem Produktów; zakres i zasady świadczenia usług, w tym zasady płatności, zostały opisane w kolejnych załącznikach do Regulaminu dotyczących zasad korzystania przez Uczestnika z poszczególnych pakietów; warunki udzielenia standardowej gwarancji stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) Uczestnik – przedsiębiorca z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (np. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, lub podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), który dokonał zakupu Produktów oraz skutecznie przystąpił do Programu w szczególności poprzez poprawne wypełnienie Formularza Przystąpienia do Programu;
3) Organizator / SamsungSamsung  Electronics Polska sp. z o.o., z o.o. zsiedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, wpisany do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziałGospodarczy, pod numerem KRS 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52759 500 złotych, NIP 526-10-44-039;

4) Samsung – Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52 759 500 złotych, NIP 526-10-44-039;

5) Produkt – wybrane modele urządzeń mobilnych (telefony i tablety), oznaczonych znakiem towarowym Samsung, wprowadzane do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zakupione przez Uczestnika za pośrednictwem Operatora; lista Produktów objętych usługami rozszerzonej gwarancji jest zawarta w kolejnych załącznikach do Regulaminu, dotyczących zasad korzystania przez Uczestnika z poszczególnych pakietów;

6) Autoryzowany Punkt Serwisowy – serwis autoryzowany upoważniony do napraw gwarancyjnych Produktów; lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

7) Formularz Przystąpienia do Programu/Formularz - serwis autoryzowany upoważniony do napraw gwarancyjnych Produktów; lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

8) Operator – operator telekomunikacyjny współpracujący z Samsung na podstawie odrębnej umowy handlowej w zakresie dystrybucji Produktów; na potrzeby Regulaminu Operator oznacza również spółki powiązane kapitałowo z ww. operatorami, świadczące usługi w charakterze dostawców usług telekomunikacyjnych; Lista Operatorów, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;

9) Dane Osobowe – przekazany przez Uczestników zbiór danych osobowych osób fizycznych przez nich wskazanych w związku i na potrzeby uczestnictwa Uczestnika w Programie, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Przystąpienia do Programu, które są przetwarzane przez Organizatora i/lub podmiot lub osobę, której Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
10) Regulamin - niniejszy regulamin, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w Programie, w szczególności zasady korzystania z pakietów usług rozszerzonej gwarancji;

11) Strona - www.guard.samsung.pl/platinum oraz strona do logowania: www.gp.sklepsamsung.pl. § 2

Postanowienia ogólne

1) Program wchodzi w życie z dniem 1.10.2015.
2) Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Programie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
3) Program działa na terenie RP.
4) Wszelkie informacje pozyskane w związku z Programem zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów w nim przewidzianych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą mogły być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu.
§ 3

Zasady rejestracji i uczestnictwa w Programie

1) Warunkiem nabycia przez Uczestnika prawa do uczestnictwa w Programie jest:
- dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Przystąpienia do Programu , w szczególności podanie:


  • Nazwy podmiotu
  • Adresu siedziby
  • Numeru NIP
  • Danych osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, email)
  • Numeru/-ów IMEI Produktu/-ów
  • Daty zakupu Produktu/-ów / daty wystawienia faktury
  • Skanu dowodu zakupu Produktu/-ów

- otrzymanie od Organizatora w formie mailowej – na podany w Formularzu adres do korespondencji – potwierdzenia dokonania skutecznej rejestracji Produktów.

2) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji danych podanych w Formularzu Przystąpienia do Programu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Formularza. W przypadku podania przez Uczestnika danych niepełnych, niekompletnych lub niezgodnych z prawdą, Organizator zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, a w przypadku braku takiej możliwości, do odmowy rejestracji udziału Uczestnika w Programie.

3) Uczestnik nabywa prawo do uczestnictwa w Programie od momentu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

4) Wraz z przystąpieniem do Programu, Uczestnik nabywa prawo do skorzystania z oferowanych przez Organizatora pakietów usług rozszerzonej gwarancji (w zakresie, na zasadach oraz warunkach płatności opisanych odpowiednio w załącznikach do Regulaminu), w odniesieniu do Produktów zakupionych po wejściu w życie Programu, oraz pod warunkiem zaistnienia przesłanek objęcia standardową gwarancją, o której mowa w Załączniku nr 1.

5) W przypadku zmiany danych podanych na Formularzu Przystąpienia do Programu Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji danych za pośrednictwem Strony.§ 4

Dane osobowe

1) Uczestnik w celu wzięcia udziału w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1) § 3 powyżej przez Administratora danych osobowych, którym jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-674 Warszawa, ul. Postępu 14.

2) Udzielenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
3) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Programu oraz zgodnie z zakresem zgód udzielonych przez Uczestników.
4) Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie wyłącznie zakres danych wskazanych przez Uczestnika w Formularzu.
5) Uczestnik może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych dla celów handlowych i marketingowych Organizatora realizowanych po zakończeniu Programu. Udzielenie zgody jest dobrowolne.
6) Uczestnik oświadcza, że wie o prawie dostępu do przekazanych danych osobowych, prawie ich poprawiania oraz prawie do żądania ich usunięcia, a także o dobrowolności ich podania.

§ 5

Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Programem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Operatora:

Dział Reklamacji 
Samsung Electronics Polska sp. z o.o.,
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
z dopiskiem: „Samsung GUARD Platinum ”,
lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego umieszczonego na Stronie.


2) Reklamacja powinna zawierać dane: nazwę firmy i adres siedziby Uczestnika, jego adres korespondencyjny (lub adres email), dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji w sprawach związanych z realizacją lub obsługą Programu oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.


3) Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

4) Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.§ 6

Postanowienia końcowe

1) Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

2) Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym poprzez rozszerzenie zakresu Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane z 2-dniowym wyprzedzeniem na Stronie oraz w siedzibie Organizatora, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie listy Produktów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych w związku z przystąpieniem do Programu.

5) W przypadku wymiany korespondencji związanej z realizacją i obsługą Programu, o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Regulaminu.

6) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7) Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia uczestnictwa w Programie na osoby trzecie.

8) Organizator nie przewiduje możliwości zamiany świadczenia w Programie na jego ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenia.

9) Wszelkie spory wynikłe z tytułu obsługi i realizacji Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.